AÇIK RIZA ve AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) ilgili maddeleri kapsamında kişisel verilerinizin Özel British Point Yabancı Dil Kursu olarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 • Adım, Soyadım,
 • TC Kimlik numaram,
 • İkamet adresim,
 • Telefon numaram ve e-posta adresim,

Yukarıda belirtilen verilerim www.britishpoint.com.tr web sitemiz, telefon, posta, e-posta, whatsapp, fotokopi ve basılı dokümanlar yoluyla toplanacak, işlenecek, depolanacaktır;

 • İlgili resmi adli ve idari makamlarla,
 • Mali ve hukuki vekillerimizle,
 • Çalışanlarımız ve öğretmenlerimizle paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Özel British Point Yabancı Dil Kursu, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret ve masraf talep edebilir.